ارزش های سیستم

ارزشهای سیستم برای بیمه شده ها

 • ثبت و پیگیری خسارت با موبایل
 • بی نیازی از مراجعه به دفتر بیمه
 • کاهش مدت رسیدگی به پرونده
 • صدور بیمه نامه آنلاین
 • شفافیت در پرداخت خسارت
 • ارزشهای سیستم برای شرکت بیمه
 • بایگانی هوشمند مدارک پزشکی
 • جلوگیری از خطا و تخلفات در پرداخت
 • ارائه گزارش های آماری متنوع
 • افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به خسارات
 • کاهش چشمگیر مراجعات حضوری

ارزشها برای شرکت ارزیابی

 • امکان ارزیابی غیر حضوری
 • کنترل هوشمند تعهدات بیمه
 • گزارش کامل وضعیت پرونده ها
 • کاهش حجم پرونده های کاغذی

ارزش ها برای سازمانهای بیمه گر

 • پرداخت به موقع خسارت
 • شفافیت درحق بیمه پرداختی
 • گزارش جامع از بیمه شده های سازمان
 • ثبت نام آنلابن اعضای سازمان